Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia PTUG 01. 04. 2016r.

Walne Zgromadzenie odbyło się dnia 01. 04. 2016r. o godzinie 18.30.

W zebraniu brało udział 28 członków PTUG.

Prowadzący Zebranie: prof. Marcin Jóźwik, dr Paweł Szymanowski

Sekretarz zebrania: mgr Anna Rojek

Porządek zebrania był następujący:

1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych członków – prof. M. Jóźwik.

2. Przedstawienie dotychczasowego bilansu wydatków i przychodów PTUG – prof. M. Jóźwik.

3. Przyjęcie rozliczenia podatkowego Towarzystwa przez wszystkich obecnych Członków

4. Przedstawienie nowych zasad certyfikacji lekarzy oraz informacja o planowanych zmianach w certyfikowaniu fizjoterapeutów – prof. M. Jóźwik, dr P. Szymanowski

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.