Certyfikaty

 

Celem statutowym Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego jest zapewnienie pacjentom cierpiącym z powodu nietrzymania moczu i stolca oraz obniżenia narządów miednicy mniejszej profesjonalnej opieki sprawowanej przez lekarzy i fizjoterapeutów wykształconych według aktualnych światowych standardów.

Tworzący Komisję Kształcenia PTUG eksperci o wieloletnim doświadczeniu zawodowym przygotowali wytyczne szkolenia do uzyskiwania certyfikatów PTUG wzorując się na niemieckim Abeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion (AGUB), aktualnie najlepszym systemie szkolenia uroginekologicznego w Europie. Mamy nadzieję, że tak zorganizowane przekazywanie najnowszej wiedzy spowoduje szybkie upowszechnienie nowoczesnej terapii wśród polskich specjalistów, doprowadzi do wymienialności/uznawalności polskich certyfikatów w Europie oraz umożliwi szeroką obecność polskich lekarzy i fizjoterapeutów w międzynarodowych gremiach uroginekologicznych.

 

Certyfikaty Lekarzy

 

Ważność certyfikatu 5 lat. Koszt uzyskania certyfikatu: 250,- PLN.

Certyfikat PTUG I – Lekarz Specjalista z Doświadczeniem Uroginekologicznym

Wniosek o wydanie certyfikatu PTUG I

Diagnostyka:

 • wywiad i badanie kliniczne pacjentów z rozpoznaniem nietrzymania moczu lub stolca oraz obniżenia narządów miednicy mniejszej,
 • 100 badań ultrasonograficznych różnych pacjentów: a) narządów miednicy mniejszej, b) objętości pęcherza moczowego/zalegania moczu, c) nerek – wykonanych i udokumentowanych według wytycznych PTUG.

Terapia:

 • leczenie zachowawcze 50 pacjentów z nietrzymaniem moczu lub stolca oraz 50 pacjentów z obniżeniem narządów miednicy mniejszej.

Szkolenia:

 • podstawowy i zaawansowany kurs PTUG (patrz kalendarium).

Opis szczegółowy:

Warunkiem ubiegania się o Certyfikat PTUG I jest posiadanie przez Kandydata tytułu lekarza specjalisty w dziedzinie ginekologii, urologii, chirurgii, neurologii lub innej związanej z uroginekologią oraz członkostwo w PTUG. Kandydat powinien odbyć kurs podstawowy i zaawansowany PTUG. Kandydat powinien wykonać 100 badań ultrasonograficznych różnych pacjentów i jako dowód przeprowadzenia diagnostyki przedłożyć dokumentację ultrasonograficzną Komisji Kształcenia PTUG. Obrazy ultrasonograficzne narządów miednicy mniejszej muszą obejmować wszystkie 3 kompartmenty – według wytycznych PTUG. Dowodem przeprowadzenia leczenia jest przedłożenie podpisanych przez Kandydata kopii konsultacji/kart wypisowych bez ujawniania danych osobowych pacjenta albo uzyskanie pisemnego potwierdzenia przeprowadzenia terapii przez Kandydata od nadzorującego specjalisty posiadającego Certyfikat PTUG III lub PTUG II. Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy przesłać do Sekretariatu PTUG pod adres podany na stronie internetowej Towarzystwa.

 

Certyfikat PTUG II – Lekarz Specjalista – Operator Uroginekologiczny

Wniosek o wydanie certyfikatu PTUG II

Diagnostyka:

 • 100 badań urodynamicznych (cystometria, uroflowmetria, profil ciśnień cewkowych) – samodzielnie wykonanych i opisanych. Można załączyć badania z ostatnich 5 lat, również te, wykonane przed uzyskaniem Certyfikatu PTUG I,
 • 200 badań ultrasonograficznych przypadków chorobowych: a) narządów miednicy mniejszej, b) objętości pęcherza moczowego/zalegania moczu, c) nerek – wykonanych według wytycznych PTUG, udokumentowanych zdjęciami do wglądu. Można załączyć zdjęcia USG z ostatnich 5 lat, również te, wykonane przed uzyskaniem Certyfikatu PTUG I.

Terapia:

 • 240 operacji naprawczych nietrzymania moczu lub stolca oraz obniżenia narządów miednicy mniejszej jako operator według wskazań odpowiadających aktualnym standardom – wytycznym PTUG. Komisja Kształcenia PTUG zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wskazań do operacji. Można załączyć opisy operacyjne z ostatnich 5 lat, również te, wykonane przed uzyskaniem Certyfikatu PTUG I.

Konferencje/Szkolenia:

 • udział w 2 konferencjach uroginekologicznych lub w 2 szkoleniach u specjalisty posiadającego certyfikat PTUG III (do końca 2016 roku także PTUG II) – patrz kalendarium.

Opis szczegółowy:

Warunkiem ubiegania się o Certyfikat PTUG II jest posiadanie przez Kandydata tytułu lekarza specjalisty w dziedzinie ginekologii, urologii, chirurgii, neurologii lub innej związanej z uroginekologią od przynajmniej 3 lat, oraz posiadanie certyfikatu PTUG I od przynajmniej 2 lat i członkostwo w PTUG (do końca 2016 roku możliwe jest szybsze uzyskanie Certyfikatu PTUG II – patrz niżej). Certyfikat jest przeznaczony dla specjalistów, których główna aktywność lecznicza od przynajmniej 2 lat koncentruje się na uroginekologii, dlatego oczekuje się dobrego opanowania diagnostyki i leczenia zachowawczego nietrzymania moczu lub stolca i obniżenia narządów miednicy mniejszej. Niezbędne jest samodzielne wykonanie 100 badań urodynamicznych i wykonanie ich opisu. U osób, które wykażą się wykonywaniem badań urodynamicznych od ponad 5 lat kryterium zostanie spełnione również wówczas, gdy w sposób udokumentowany nadzorują one wykonywanie tych badań. Kandydat powinien samodzielnie wykonać 200 badań ultrasonograficznych przypadków chorobowych różnych pacjentów. Ważne jest, aby przedłożone do oceny obrazy USG zawierały wszystkie 3 kompartmenty, a ich opis powinien odpowiadać wytycznym PTUG.

Wymagane jest samodzielne wykonanie 240 operacji naprawczych – jako operator, nie jako asystent i przedłożenie opisów operacyjnych do wglądu. Udokumentowanym w opisie operacyjnym wskazaniem do operacji musi być nietrzymanie moczu lub stolca lub obniżenie narządów miednicy mniejszej, według  wytycznych PTUG. Komisja Kształcenia PTUG zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wskazań do operacji. Pośród przedkładanych opisów  powinno znaleźć się przynajmniej 50 następujących zabiegów, po 10 z każdej wymienionej grupy:

 • kolporrhaphia (plastyka pochwy),
 • urethrosuspensio (operacja Burcha) lub kolposuspensio („paravaginal repair”, operacja Richardsona)
 • beznapięciowa taśma podcewkowa („sling”)
 • mocowanie pochwy do więzadła krzyżowo-kolcowego (operacja Amreich-Richter)
 • kolpopexia, cervicopexia i hysteropexia (mocowanie pochwy, szyjki macicy lub macicy do kości krzyżowej).

Można przedłożyć badania urodynamiczne zdjęcia USG i opisy operacyjne z ostatnich 5 lat, również te, wykonane przed uzyskaniem Certyfikatu PTUG I, co oznacza, że osoby zainteresowane kształceniem się w uroginekologii są zachęcane, aby rozpocząć wykonywanie badań USG przypadków chorobowych, badań urodynamicznych oraz operacji jeszcze przed uzyskaniem Certyfikatu PTUG I – pod warunkiem zachowania zalecanych standardów diagnostyki i leczenia.

Kandydat powinien przynajmniej 2-krotnie uczestniczyć w narodowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych z dziedziny uroginekologii organizowanych przez takie towarzystwa naukowe jak: PTUG*, PTG*, PTU*, TChP*, ICS*, EUGA*, IUGA*, AGUB*, DKG* lub podobne, albo odbyć potwierdzone szkolenie u specjalisty posiadającego PTUG III (do końca 2016 roku także PTUG II), średnio jedna konferencja lub szkolenie na rok. Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy przesłać do Sekretariatu PTUG pod adres podany na stronie internetowej Towarzystwa.

UWAGA: do końca 2016 roku dopuszcza się ubieganie bezpośrednio o Certyfikat PTUG II pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań oraz dodatkowo odbycia kursów podstawowego i zaawansowanego wymaganych do Certyfikatu PTUG I.

 

Certyfikat PTUG III – Lekarz Specjalista – Wykładowca Uroginekologiczny

Wniosek o wydanie certyfikatu PTUG III

Diagnostyka:

 • nadzorowanie badań urodynamicznych (cystometria, uroflowmetria, profil ciśnień cewkowych),
 • samodzielne wykonywanie badań ultrasonograficznych przypadków chorobowych i ich dokumentacja dostępna do wglądu Komisji Kształcenia PTUG.

Terapia:

 • szerokie spektrum leczenia zachowawczego i operacyjnego pacjentów uroginekologicznych, jak też leczenie powikłań od przynajmniej 5 lat według wskazań odpowiadających wytycznym PTUG i aktualnym światowym standardom.

Organizowanie Kursów/Wykładów:

 • organizowanie kursów podstawowych i zaawansowanych PTUG, organizowanie szkoleń dla lekarzy ubiegających się o certyfikaty PTUG I i II oraz organizowanie konferencji naukowych certyfikowanych przez PTUG (patrz kalendarium).

Badania naukowe:

 • aktywny udział w badaniach naukowych z dziedziny uroginekologii i publikowanie ich wyników.

Szkolenia:

 • 3-krotny udział w konferencjach uroginekologicznych lub udział w kursach PTUG lub w szkoleniach u specjalisty posiadającego certyfikat PTUG III (do końca 2016 roku także PTUG II) – patrz kalendarium.

Opis szczegółowy:

Warunkiem ubiegania się o Certyfikat PTUG III jest posiadanie Certyfikatu PTUG II od przynajmniej 3 lat i członkostwo w PTUG. Certyfikat PTUG III przewidziany jest dla osób które w przeciągu ostatnich 5 lat, poza zaawansowaną diagnostyką i terapią uroginekologiczną zajmowały się intensywnie badaniami i nauczaniem w dziedzinie uroginekologii. Kandydat powinien wykazać się przynajmniej 2 publikacjami z dziedziny uroginekologii w czasopismach recenzowanych sprzed nie więcej niż 5 lat, lub być recenzentem takiego czasopisma, lub brać czynny udział w pracach badawczych z dziedziny uroginekologii. Kandydatom ze stopniem doktora habilitowanego uznaje się spełnienie warunku prowadzenia badań, publikowania i nauczania. Od Kandydata oczekuje się organizowania podstawowych i zaawansowanych kursów PTUG, szkoleń dla lekarzy ubiegających się o certyfikaty PTUG I i II oraz udzielania wykładów na renomowanych konferencjach i szkoleniach uroginekologicznych. Ponadto Kandydat powinien przynajmniej 3-krotnie uczestniczyć w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych z dziedziny uroginekologii organizowanych przez takie towarzystwa naukowe jak: PTUG*, PTG*, PTU*, TChP*, ICS*, EUGA*, IUGA*, AGUB*, DKG* lub podobne, albo 3-krotnie odbyć potwierdzone szkolenie u specjalisty posiadającego Certyfikat PTUG III, średnio jedna konferencja lub szkolenie na rok.

UWAGA: do końca 2016 roku dopuszcza się ubieganie się bezpośrednio o Certyfikat PTUG III przez Kandydatów posiadających jeden z Certyfikatów AGUB lub Kandydatów ze stopniem doktora habilitowanego, jeżeli odbędą kurs podstawowy i zaawansowany PTUG oraz przedstawią dokumenty potwierdzające 3-krotny udział w konferencji uroginekologicznej lub kursie PTUG lub szkoleniu u specjalisty posiadającego certyfikat PTUG III (II), 3-krotne przeprowadzenie warsztatów lub szkoleń uroginekologicznych, jak też wykonanie 100 badań urodynamicznych, 200 badań ultrasonograficznych i 240 operacji, według wymagań do uzyskania Certyfikatu PTUG II w przeciągu ostatnich 5 lat. O nadaniu Certyfikatu PTUG III decyduje Zarząd Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego.

 

Postanowienie Komisji Kształcenia PTUG na zebraniu w Krakowie, dnia 21.09.2014. Członkowie Komisji: prof. dr hab. Marcin Jóźwik, dr n. med. Paweł Szymanowski, dr Wojciech Marciniak, Aleksander Lizak.

Certyfikaty Fizjoterapeutów

Certyfikat PTUG 1 – Fizjoterapeuta Uroginekologiczny

Ważność Certyfikatu 3 lata. Koszt uzyskania certyfikatu: 150,- PLN
Diagnostyka i terapia:

 • wywiad i terapia pacjenta z nietrzymaniem moczu lub stolca udokumentowana 50 kartami badań.

Szkolenia:

 • ukończone 5-cio modułowe uroginekologiczne szkolenie podyplomowe wraz ze zdanym egzaminem kończącym cykl szkoleń,
 • udział w szkoleniach lub konferencjach o tematyce uroginekologicznej obejmujących co najmniej 50 godzin w przeciągu 3 lat.

Opis szczegółowy:
Warunkiem ubiegania się o Certyfikat PTUG 1 jest posiadanie przez Kandydata dyplomu z tytułem fizjoterapeuty oraz członkostwo w PTUG. Kandydat powinien udokumentować terapię co najmniej 50 pacjentów przesyłając do Komisji Kształcenia PTUG karty badań (według wytycznych PTUG). Kandydat powinien odbyć cykl szkoleń podyplomowe z zakresu „Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy i nietrzymaniu moczu” oraz zdać egzamin kończący cykl szkoleń. Ponadto, w ciągu trzech lat, Kandydat powinien wziąć udział w szkoleniach lub konferencjach o tematyce uroginekologicznej obejmujących co najmniej 50 godzin, co potwierdza przesłaniem do Sekretariatu PTUG kopii stosownych certyfikatów lub zaświadczeń oraz wypełnionego wniosku pod adres podany na stronie internetowej Towarzystwa.

Ponowne wydanie Certyfikatu PTUG 1 jest możliwe po udokumentowaniu kartami badań 50 pacjentów z nietrzymaniem moczu lub stolca oraz udziału w szkoleniach lub konferencjach o tematyce uroginekologicznej obejmujących co najmniej 50 godzin w przeciągu 3 lat po poprzednim uzyskaniu certyfikatu. Opłata za odnowienie certyfikatu PTUG 1 wynosi 150,- PLN.

Certyfikat PTUG 2 – Instruktor Fizjoterapii Uroginekologicznej

Ważność certyfikatu 3 lata. Kosz uzyskania certyfikatu: 150,- PLN
Terapia:

 • aktywność w prowadzeniu terapii u pacjentów z nietrzymaniem moczu lub stolca udokumentowana 150 kartami badań.

Szkolenia:

 • posiadanie Certyfikatu PTUG 1,
 • asystentura w co najmniej dwóch pełnych cyklach szkoleń fizjoterapeutycznych z akredytacją PTUG,
 • zaliczenie egzaminu przed Komisją PTUG, która zostanie w tym celu powołana przez Zarząd PTUG.

Opis szczegółowy:
Warunkiem ubiegania się o Certyfikat PTUG 2 jest posiadanie Certyfikatu PTUG 1 od przynajmniej 3 lat i członkostwo w PTUG. Certyfikat PTUG 2 przewidziany jest dla osób, które poza prowadzeniem terapii uroginekologicznej asystowały w co najmniej dwóch cyklach szkoleń posiadających akredytację PTUG oraz zdały egzamin przed Komisją PTUG. Kandydat powinien przesłać do Sekretariatu PTUG następujące dokumenty:

 • 150 kart badań pacjentów,
 • zaświadczenia lub oświadczenia o asystenturach podczas co najmniej dwóch pełnych cykli szkoleń  (stan na dzień 01.11.2014 to 5 modułów – do wglądu na stronie www.fizjoterapia.pl),
 • zaświadczenia o aktywnym uczestnictwie w konferencjach organizowanych przez PTUG lub organizacje o  podobnym profilu tematycznym.  Poprzez aktywny udział rozumie się wygłoszenie przynajmniej jednego wykładu lub przedstawienie plakatu na wyżej wymienionych konferencjach polskich lub międzynarodowych,
 • wniosek o wydanie Certyfikatu PTUG 2.

Ponowne wydanie Certyfikatu PTUG 2 jest możliwe po udokumentowaniu kartami badań 150 pacjentów z nietrzymaniem moczu lub stolca,  asystenturach lub samodzielnym prowadzeniu co najmniej dwóch pełnych cykli szkoleń, jak opisano powyżej oraz udziału w szkoleniach lub konferencjach o tematyce uroginekologicznej obejmujących co najmniej 50 godzin w przeciągu 3 lat po poprzednim uzyskaniu certyfikatu. Opłata za odnowienie certyfikatu PTUG 2 wynosi 150,- PLN.

 

Uroginekologiczne Praktyki Lekarsko-Fizjoterapeutyczne i Centra Uroginekologiczne

 Certifikowanie przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne szpitalnych Centrów Uroginekologicznych oraz Uroginekologicznych Praktyk Lekarsko-Fizjoterapeutycznych, w których prowadzi się specjalistyczną diagnostykę i leczenie pacjentów cierpiących z powodu nietrzymania moczu i/lub stolca oraz obniżenia narządów miednicy mniejszej ma na celu promowanie i rozpowszechnianie w Polsce nowoczesnej wiedzy w zakresie uroginekologii. Dzieki ustawicznemu kształceniu lekarzy i fizjoterapeutów możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych w certyfikowanych jednostkach, w szczególności zgodności procedur leczniczych z bieżącymi miedzynarodowymi wytycznymi opracowanymi w oparciu o wyniki aktualnych badań naukowych. Ponadto, w placówkach medycznych posiadających certyfikat Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego pacjenci otrzymają fachową informację i pomoc podczas znajdowania lekarza, fizjoterapeuty lub ośrodka uroginekologicznego, w którym zapewni się im skuteczne leczenie.

Zasady certyfikacji Uroginekologicznych Praktyk Lekarsko-Fizjoterapeutycznych

Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne promuje interdyscyplinarne leczenie pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu i/lub stolca oraz obniżenie narządów miednicy mniejszej, gdyż dowiedziono naukowo, że takie interdyscyplinarne postępowanie pomaga osiągać najlepsze wyniki terapii. Praktyka lekarsko-fizjoterapeutyczna może uzyskać certyfikat PTUG, jeżeli wykaże zatrudnienie, umowę kontraktową lub gdy gabinet jest indywidualną praktyką lekarską, w ktorej przynajmniej jeden lekarz i przynajmniej jeden fizjoterapeuta posiadają certyfikat PTUG I. Lekarz i fizjoterapeuta nie muszą pracować w jednym gabinecie, ale w takim przypadku konieczna jest umowa kooperacyjna miedzy nimi. Koszty certyfikacji placówki na 2 lata wynoszą 500,- PLN. Po uzyskaniu certyfikacji nazwa i adres praktyki zostają umieszczone na stronach internetowych PTUG.

Wymagane dokumenty:

 • kopia Certyfikatu PTUG I lekarza zatrudnionego w praktyce,
 • kopia Certyfikatu PTUG 1 fizjoterapeuty zatrudnionego w praktyce,
 • kopia rejestracji praktyki ze wskazaniem lekarza i fizjoterapeuty specjalizujacych sie w uroginekologii lub kopia umowy kooperacyjnej pomiedzy lekarzem a fizjoterapeutą w zakresie uroginekologii.

 

Zasady certyfikacji Centrów Uroginekologicznych

Centrum Uroginekologiczne to szpitalna jednostka organizacyjna, w której poprzez połączenie kompetencji różnych specjalności medycznych w sposób nowoczesny i efektywny leczy się interdyscyplinarnie nietrzymanie moczu i/lub stolca oraz obniżenie narządów miednicy mniejszej. Centrum Uroginekologiczne obligatoryjnie skupia lekarzy przynajmniej 3 specjelności: ginekologów, urologów i chirurgów oraz wyspecjalizowanych fizjoterapeutów, przy czym porządana jest dodatkowo współpraca lekarzy z takich dziedzin, jak neurologia, neurochirurgia, interna oraz psychologia. Co najmniej jeden z lekarzy zatrudnionych  w Centrum Uroginekologicznym musi posiadać Certyfikat PTUG II oraz co najmniej jeden Certyfikat PTUG I. Co najmniej jeden fizjoterapeuta musi legitymować się Certyfikatem PTUG 1. Po roku działalności Centrum Uroginekologiczne zobligowane jest do udokumentowania leczenia co najmniej stu pacjentów ze schorzeniami uroginekologicznymi. Koszty certyfikacji Centrum Uroginekologicznego na 2 lata wynoszą 1000,- PLN. Nazwa i adres certyfikowanego Centrum zostają umieszczone na stronach internetowych PTUG.

Wymagane dokumenty:

 • kopia Certyfikatu PTUG II lekarza zatrudnionego w Centrum Uroginekologicznym,
 • kopia Certyfikatu PTUG I lekarza zatrudnionego w Centrum Uroginekologicznym,
 • kopia Certyfikatu PTUG 1 fizjoterapeuty zatrudnionego w Centrum Uroginekologicznym,
 • opis Centrum zawierający nazwę i adres jednostki, listę lekarzy i fizjoterapeutów prowadzących terapię w zakresie uroginekologii, a po 1 roku działalności zanonimizowane dokumenty potwierdzające działalność uroginekologiczną (historie chorób, zdjęcia USG).

 

 

Wyjaśnienie skrótów:
*) PTUG = Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne
*) PTG    = Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
*) PTU    = Polskie Towarzystwo Urologiczne
*) TChP  = Towarzystwo Chirurgów Polskich
*) ICS      = International Continence Society
*) EUGA = European Urogynaecological Association
*) IUGA  = International Urogynecological Association
*) AGUB = Abeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion
*) AGUB = Abeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion
*) AG GGUP = Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Proktologie
*) DKG    = Deutsche Kontinenz Gesellschaft