Interdyscyplinarne Towarzystwo Naukowe

Celem powołania do życia Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego – Interdyscyplinarnego Towarzystwa Naukowego Leczenia Inkontynencji i Rekonstrukcji Dna Miednicy jest propagowanie wiedzy i badań z zakresu uroginekologii oraz rekonstrukcji dna miednicy poprzez interdyscyplinarną współpracę lekarzy ginekologów, urologów, chirurgów i fizjoterapeutów, a także innych specjalności medycznych zajmujących się diagnostyką i leczeniem nietrzymania moczu i stolca oraz leczeniem obniżenia narządu rodnego.

Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne powstało z inicjatywy lekarzy i fizjoterapeutów na zebraniu założycielskim w Krakowie. Jego misją jest umożliwienie pacjentom dostępu do szerokiego spektrum leczenia uroginekologicznego według udokumentowanych, światowych standardów, przez lekarzy i fizjoterapeutów o potwierdzonych kompetencjach.

Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne współpracuje z polskimi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi i władzami w zakresie działalności naukowej i leczniczej oraz organizowania konferencji i szkoleń w dziedzinie uroginekologii.

WŁADZE TOWARZYSTWA

Prezes
dr n. med. Grzegorz Gurynowicz
Wiceprezes
mgr Patrycja Skrzypek
Członkowie Zarządu:
Skarbnik
Wioletta Katarzyna Szepieniec
Krakowska Akademia im. A Frycza Modrzewskiego
Sekretarz
dr Hanna Szweda
Krakowska Akademia im. A Frycza Modrzewskiego
Sekretarz
mgr Patrycja Skrzypek
Prezes elekt
dr Grzegorz Gurynowicz
Krakowska Akademia im. A Frycza Modrzewskiego
Komisja Rewizyjna:
dr Grzegorz Gurynowicz
dr Marek Janeczko
mgr Aleksander Lizak
Sąd Koleżeński
dr Paulina Banach
dr Dorota Dróżdż
dr Paweł Szymanowski

EKSPERCI PTUG

Dr hab. med. Ryszard Czepko
Ekspert
w dziedzinie neurochirurgii
Dr hab. med. Ryszard Czepko

Oddział Neurochirurgii
Szpital Scanmed Św. Rafała
ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków

tel: +48 12 385 57 03
email: ryszard.czepko(at)scanmed.pl

Prof. dr hab. Ryszard Gajdosz
Ekspert
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Prof. dr hab. Ryszard Gajdosz

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Scanmed Św. Rafała
ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków

tel: +48 12 629 8800
email: ryszard.gajdosz(at)scanmed.pl

prof-gielecki
Ekspert
w dziedzinie anatomii i radiologii
Prof. dr hab. Jerzy Gielecki

Katedra Anatomii Wydziału Nauk Medycznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

tel: +48 12 655 5909
email: jerzy.gielecki(at)uwm.edu.pl

prof-jozef-krzysiek
Ekspert
w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej
Prof. dr hab. Józef Krzysiek

Oddział Ginekologii
Szpital Scanmed Św. Rafała
ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków

tel: +48 12 444 7188
email: jozef.krzysiek(at)scanmed.pl

prof-malinowski
Ekspert
w dziedzinie ginekologii operacyjnej i endoskopowej
Prof. dr hab. Andrzej Malinowski
Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

tel: +48 42 271 1000
email:

prof-michal-tenderenda
Ekspert
w dziedzinie chirurgii
Prof. dr hab. Michał Tenderenda

Klinika Onkologiczna
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15, 02-034 Warszawa

tel: +48 22 570 9346

STATUT
Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego – Interdyscyplinarnego Towarzystwa Naukowego Leczenia Inkontynencji i Rekonstrukcji Dna MiednicyRozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne – Interdyscyplinarne Towarzystwo
  Naukowe Leczenia Inkontynencji i Rekonstrukcji Dna Miednicy zwane dalej Towarzystwem i posiada osobowość
  prawną.
 2. W obiegu potocznym mogą być używane nazwy skrócone: “Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne” lub
  “PTUG”.
 3. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

§2.

Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Olsztyn.

§3.

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji
o podobnym profilu działania, a także związku stowarzyszeń.

§4.

Towarzystwo posiada logo i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci z napisem:
Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne – Interdyscyplinarne Towarzystwo Leczenia Inkontynencji i
Rekonstrukcji Dna Miednicy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5.

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6.
Celem Towarzystwa jest:

 1. Propagowanie aktualnej interdyscyplinarnej teoretycznej i klinicznej wiedzy naukowej z zakresu
  uroginekologii wśród lekarzy ginekologów, urologów, chirurgów, neurologów, wśród fizjoterapeutów oraz
  wśród innych specjalności medycznych związanych z leczeniem inkontynencji i obniżenia narządu rodnego
  oraz z rekonstrukcją dna miednicy.
 2. Wdrażanie postępów w dziedzinie uroginekologii w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Współudział w organizowaniu opieki uroginekologicznej nad chorymi na terenie Rzeczypospolitej
  Polskiej.
 4. Współudział w ustalaniu programu i organizacji nauczania przeddyplomowego i podyplomowego oraz
  doskonalenia zawodowego w dziedzinie uroginekologii.
 5. Inspirowanie pracy naukowej wśród członków Towarzystwa i propagowanie jej wyników.
 6. Współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz rozwoju uroginekologii.
 7. Reprezentowanie interesów lekarzy i fizjoterapeutów pracujących w dziedzinie uroginekologii oraz
  członków Towarzystwa wobec władz publicznych, zawodowych i samorządowych w kraju i za granicą.
 8. Kształtowanie i utrwalanie postaw etycznych wśród członków Towarzystwa.
 9. Popularyzowanie wiedzy i osiągnięć w diagnostyce, zapobieganiu i leczeniu inkontynencji i obniżenia
  narządu rodnego oraz rekonstrukcji dna miednicy.
 10. Współdziałanie z władzami, towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i
  za granicą.

§7.
Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Popularyzowanie zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem chorób ginekologicznych i urologicznych
  oraz innych dotyczących inkontynencji i obniżenia narządu rodnego oraz z rekonstrukcją dna miednicy.
 2. Opracowywanie standardów diagnostyki i leczenia inkontynencji i obniżenia narządu rodnego oraz
  rekonstrukcji dna miednicy w oparciu o aktualne, wiarygodne informacje naukowe.
 3. Opiniowanie działań medycznych i formułowanie zaleceń z zakresu uroginekologii.
 4. Organizację zebrań, posiedzeń, zjazdów i konferencji naukowych, a także warsztatów, szkoleń i kursów w
  dziedzinie uroginekologii.
 5. Wydawanie certyfikatów dla osób kończących kursy organizowane lub afiliowane przez Towarzystwo.
 6. Działalność informacyjną, edukacyjną i wydawniczą.
 7. Współpracę z innymi towarzystwami naukowymi, instytucjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i
  samorządowymi w kraju i za granicą.
 8. Inicjowanie badań naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe.
 9. Nagradzanie prac naukowych.
 10. Przyznawanie stypendiów naukowych.
 11. Promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami ginekologicznymi, urologicznymi, chirurgicznymi i
  fizjoterapeutycznymi w kraju i za granicą.
 12. Współdziałanie z władzami publicznymi i izbami lekarskimi w organizacji opieki uroginekologicznej w
  Polsce.
 13. Współpracę z uczelniami medycznymi, instytucjami naukowymi i władzami publicznymi w opracowaniu
  programów nauczania uroginekologii, a także programów i organizacji specjalizacji w zakresie
  uroginekologii oraz innych dyscyplin, w których niezbędna jest znajomość diagnostyki i leczenia
  inkontynencji, obniżenia narządu rodnego oraz rekonstrukcji dna miednicy.
 14. Udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne i w komisjach
  konkursowych dotyczących obsady stanowisk.
 15. Współpracę w zakresie uroginekologii z konsultantami krajowymi różnych specjalności.
 16. Podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych.

§ 8.

 1. Towarzystwo może zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania dla realizacji celów statutowych
  z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 2. Dla osiągnięcia celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 3.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9.

 1. Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna lub osoba prawna, z zastrzeżeniem, że osoba prawna może
  mieć jedynie status członka wspierającego Towarzystwa.
 2. Członkami Towarzystwa mogą być obywatele polscy, jak również cudzoziemcy, niezależnie od tego czy
  posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej.

§10.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.

§11.

 1. Członkiem zwyczajnym może być lekarz, fizjoterapeuta lub inna osoba wykazująca dorobek zawodowy z
  zakresu uroginekologii lub nauk pokrewnych, bądź absolwent wyższej uczelni wykazujący zainteresowanie
  zagadnieniami związanymi z leczeniem inkontynencji i obniżenia narządu rodnego oraz z rekonstrukcją dna
  miednicy.
 2. Członkiem honorowym może, za jej zgodą, zostać osoba szczególnie zasłużona dla nauki i Towarzystwa – tę
  godność nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana wspieraniem działalności
  Towarzystwa. Osoba prawna bierze udział w pracach Towarzystwa za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 4. Przyjęcie w poczet członków Towarzystwa, o których mowa w ust. 1 i 3, następuje po złożeniu pisemnej
  deklaracji i akceptacji przez Zarząd Towarzystwa.

§12.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;
  2. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu;
  3. uczestniczenia w zebraniach, naradach, odczytach, konferencjach, szkoleniach itp. organizowanych
   przez Towarzystwo;
  4. działania na rzecz Towarzystwa zgodnie z zainteresowaniami.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa oraz propagowania jego celów i programu;
  2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
  3. regularnego i terminowego opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez
   Zarząd oraz innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.
 3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
  wyborczego, ponadto są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. Są obowiązani do działania
  na rzecz Towarzystwa oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

§13.

 1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 12 ust.
  1 pkt. 2 – 4.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział w posiedzeniach Towarzystwa
  z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
  z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa.

§14.

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa;
  2. skreślenia przez Zarząd za nieopłacenie składek członkowskich do końca trzeciego kwartału roku,
   za który jest należna składka, mimo pisemnego upomnienia, przy czym członek Towarzystwa może być
   przyjęty ponownie na zasadach ogólnych po uregulowaniu zaległych składek;
  3. wykluczenie przez Zarząd w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na dodatkową karę utraty
   praw publicznych.
 2. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 3. Skreślenie przez Zarząd z listy członków wspierających może odbyć się w momencie utraty osobowości
  prawnej.
 4. Od uchwał o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego
  Zgromadzenia w terminie 30 dni.

Rozdział 4.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§15.

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Zarząd Towarzystwa;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński.

§16.

 1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.
 2. Prezes, Prezes Elekt i członkowie Zarządu wybierani są w drodze tajnego głosowania bezwzględną
  większością głosów przez Walne Zgromadzenie.
 3. Jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą
  większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania (quorum). W
  przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 4. W przypadku ustąpienia członków Władz Towarzystwa w czasie kadencji Zarządowi przysługuje prawo
  kooptacji spośród członków Towarzystwa, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć jednej
  trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZGROMADZENIE
§17.

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie członków zwoływane przez Zarząd.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się nie rzadziej niż
  co 3 lata.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30
  dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co
  najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§18.
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

 1. Z głosem stanowiącym członkowie: zwyczajni i honorowi.
 2. Z głosem doradczym członkowie: wspierający i zaproszeni goście.

§19.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Ustalanie kierunków i programu działania Towarzystwa.
 2. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez ustępujące władze Towarzystwa.
 5. Wybór Prezesa oraz Prezesa Elekta.
 6. Wybór Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 7. Uchwalanie zmian Statutu.
 8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
 10. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.
 11. Wiążące Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w pierwszym terminie przy obecności członków w liczbie 50
  % +1, w drugim terminie bez względu na liczbę członków.

§20.

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane.
 2. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zgromadzenia.

§21.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie trzech miesięcy
od dnia otrzymania wniosku (żądania) lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało
zwołane.

SKŁAD i FUNKCJE ZARZĄDU
§22.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia,
  reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.
 3. Funkcje w Zarządzie wyznacza się na posiedzeniu Zarządu, przy czym Prezes wskazuje Wiceprezesa
  Zarządu.
 4. Zarząd Towarzystwa upublicznia regulamin i zasady swego działania.
 5. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§23.
Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zgromadzenia;
 2. określanie szczegółowych kierunków działania według celów zawartych w Statucie;
 3. ustalenie budżetu i preliminarzy;
 4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 6. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa;
 7. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
 9. powoływanie i odwoływanie komisji z określeniem ich zadań;
 10. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykluczanie, zawieszanie);
 12. zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
 13. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
 14. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 15. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Biura Zarządu;
 16. podejmowanie wszystkich decyzji niezastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa.

§24.

 1. Zarząd Towarzystwa wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu. Pracą Biura kieruje Prezes Zarządu
  lub upoważniony przez niego członek Zarządu Towarzystwa.
 2. Pracownicy Biura pracują w oparciu o regulaminy pracy i zakresy obowiązków zatwierdzonych przez Zarząd
  Towarzystwa.

§25.

 1. Prezes Zarządu wybierany jest na okres jednej kadencji bez możliwości ponownego powołania do pełnienia
  tej samej funkcji w kolejnej kadencji.
 2. Prezes Elekt pełni funkcję Prezesa Zarządu przez okres następnej kadencji po upływie kadencji Prezesa
  Zarządu.
 3. Towarzystwo reprezentuje Prezes i jeden z Członków Zarządu (reprezentacja łączna), z zastrzeżeniem
  postanowień §31 ust. 2 Statutu.

KOMISJA REWIZYJNA
§26.

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością i
  posiadającą kompetencje dyscyplinarne.
 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie i składa się z 3 członków, w tym
  Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza wybieranych spośród siebie.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
 4. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§27.

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku bieżącej działalności Towarzystwa;
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia niewywiązywania
   się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania
   Zarządu;
  4. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym
   Statutem;
  5. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium
   władzom Towarzystwa;
  6. kontrola opłacania składek członkowskich;
  7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
  8. nakładanie następujących kar organizacyjnych:
   1. upomnienia;
   2. nagany;
   3. usunięcia z Zarządu Towarzystwa – w przypadku naruszenia postanowień Statutu.
    Postępowanie w takiej sprawie odbywa się na zasadach określonych w procedurze karnej.
 2. Od decyzji Komisji Rewizyjnej w sprawach regulaminowych i dyscyplinarnych przysługuje prawo odwołania do
  Walnego Zgromadzenia na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego
  Zgromadzenia jest ostateczna.
 3. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

SĄD KOLEŻEŃSKI
§28.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Towarzystwa, tym Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza
  wybieranych spośród siebie.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami oraz związanych z
  przestrzeganiem postanowień Statutu Towarzystwa, uchwał i decyzji władz Towarzystwa.
 3. Szczegółowy zakres działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.
 4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

Rozdział 5.
MAJĄTEK i FUNDUSZE
§29.

Majątek Towarzystwa stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
§30.

 1. Źródłami majątku Towarzystwa są:
  1. opłacone składki członkowskie;
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
   Towarzystwa;
  3. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
  4. dochody z organizowania imprez szkoleniowych i edukacyjnych;
  5. wpływy z działalności gospodarczej.
 2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, muszą być przechowywane wyłącznie na koncie
  Towarzystwa. Wpływy gotówkowe winny być, po uwzględnieniu bieżących wydatków, niezwłocznie
  przekazane na konto Towarzystwa.
 3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Cały dochód Towarzystwa służy wyłącznie realizacji zadań statutowych.

§31.

 1. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd Towarzystwa.
 2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest oświadczenie 2 osób
  spośród Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza (reprezentacja łączna).

Rozdział 6.
ZMIANA STATUTU i ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§32.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne
  Zgromadzenie, przy czym wymagana jest kwalifikowana większość dwóch trzecich głosów, przy obecności
  co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego
  Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego
  Zgromadzenia. Do zawiadomienia określonego w §17 ust. 3 Statutu należy załączyć projekt stosownych
  uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia
  likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa. Likwidatorami Towarzystwa są Członkowie Zarządu.

§33.

Koszty likwidacji Towarzystwa pokrywa się z majątku likwidowanego Towarzystwa.

§34.

Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa wymaga powiadomienia Sądu Rejestrowego o
wszczęciu likwidacji i o wyznaczeniu likwidatora.

§35.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

§36.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia Sądu Rejestrowego.
SPRAWOZDANIA Z PRACY ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE PTUG 06/07 2021
W dniach 19.06 oraz 24.07 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego.
Podczas posiedzenia w dniu 19.06 omówiono zasady certyfikacji ośrodków diagnostyki i leczenia chorób dna miednicy oraz, w ramach Walnego zgormadzenia wybrano nowego prezesa Towarzystwa oraz członków zarządu https://ptug.pl/aktualnosc/uprzejmie-informujemy-ze-w-wyniku-glosowania-walnego-zgromadzenia-w-dniu-19-06-wybrano-nowego-prezesa-oraz-zarzad-polskiego-towarzystwa-uroginekologicznego
Z uwagi na długi czas obrad zarządzono przerwę, a obrady kontynuowano w dniu 24.07. Podczas drugiej części zebrania wybrano członków komisji Towarzystwa, uchwalono wysokość składek członkowskich

Wyniki Obrad Walnego Zgromadzenia PTUG
https://ptug.pl/aktualnosc/wysokosc-skladek-czlonkowskich
Omówiono sprawy organizacyjne dotyczące Kongresu PTUG planowanego na styczeń 2022.