Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej jako „RODO”), informujemy, że:,

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne – Interdyscyplinarne Towarzystwo Naukowe Leczenia Inkontynencji i Rekonstrukcji Dna Miednicy, zwane dalej Towarzystwem, z siedzibą w Krakowie 30 – 657, ul. Łużycka 19 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Kraków, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000562394, NIP: 6793112629 REGON: 361763014.

Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Z administratorem danych osobowych możesz skontaktować mailowo:  kontakt@ptug.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Kategorie danych osobowych

Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne – Interdyscyplinarne Towarzystwo Naukowe Leczenia Inkontynencji i Rekonstrukcji Dna Miednicy przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: tytuł zawodowy, imię, nazwisko, adres, e-mail, specjalizacja, adres miejsca zatrudnienia, numer telefonu i faxu miejsca zatrudnienia, adres zamieszkania.

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe przekazywane przez Klienta w związku z członkostwem w Towarzystwie przetwarzane są w celach:

 1. związanych z działalnością Towarzystwa, zgodnie z & 6 oraz z & 7 Statutu, który dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa pod następującym linkiem https://ptug.pl/interdyscyplinarne-towarzystwo-naukowe/
 2. telefonicznego lub mailowego kontaktu z Klientem (udzielenie wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania)
 3. świadczenia usług szkoleniowych lub konferencyjnych
 4. wysyłki newslettera
 5. realizacji ewentualnych roszczeń, ewaluacji, sprawozdawczości

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora – Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne – Interdyscyplinarne Towarzystwo Naukowe Leczenia Inkontynencji i Rekonstrukcji Dna Miednicy jest:

 1. artykuł 6 ust. 1. litera b) RODO tj. dane są niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w celu realizacji zadań statusowych Towarzystwa
 2. artykuł 6 ust. 1 litera c) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych
 3. artykuł 6 ust. 1 litera f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora

Udostępniane danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne – Interdyscyplinarne Towarzystwo Naukowe Leczenia Inkontynencji i Rekonstrukcji Dna Miednicy:

 1. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania, organy kontrolne)
 2. podmiotom powiązanych z Administratorem w zakresie obsługi prawnej, marketingowej, bankowej, cyfrowej (obsługujące administratora firmy w zakresie hostingu, administracji systemu, poczty e-mail, usług transportowych, realizacji płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych)
 3. podmiotom, z pomocą których Administrator realizuje poszczególne działania statutowe

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania członkostwa w Towarzystwie, a po ustaniu członkostwa przez okres konieczny zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:

 1. ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Towarzystwo
 2. obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Towarzystwa
 3. windykacji należności
 4. prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych
 5. wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa np. podatkowych, rachunkowych
 6. zapobieganiu nadużyciom i oszustwom ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Towarzystwo Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 2. cofnięcia zgody w przypadku, gdy Towarzystwo będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wymóg podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania członkostwa w Towarzystwie i realizacji jego celów statutowych. Brak podania danych uniemożliwi uzyskanie członkostwa w Towarzystwie.